CIRCO Track – Upcycling Bermgras

Met natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte en natuur valt een wereld te winnen! Maar ondanks een decennium lang aan verkenningen, analyses en vele losse gras-pilots wordt het meeste bermgras nog steeds verwerkt als afval. Dat moet veranderen! Circulair West organiseert daarom vanuit de CIRCO Hub Noord-Holland een CIRCO Track over het upcyclen van bermgras en zet daarbij in op een optimale en duurzame verwaardingsketen voor bermgrassen.

Het hoogwaardig upcyclen van bermgras biedt kansen op het gebied van (biobased) bouwen, vitaliteit van de bodem, kwaliteit van de openbare ruimte en in de verpakkingsindustrie. Daarmee zorgen we er bovendien voor dat de opgeslagen CO2 niet vrijkomt en besparen we op het gebruik van fossiele en minerale (schaarse en eindige) grondstoffen. Bedrijven, overheden en (semi) publieke instellingen verkrijgen dankzij het doorlopen van deze Track inzicht in hun circulaire kansen binnen de (te ontwikkelen) bermgrasketen en daarmee samenhangende circulaire businessmodellen. Ook worden ze gestimuleerd deze met (nieuwe) ketenpartners vanuit samenwerking vorm- en inhoud te geven waarna bermgras op grote schaal verwaard kan gaan worden.

Circulair West zet zich met dit soort aanjagende initiatieven in op een circulaire economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid.

Hoe we dat doen met onze deelnemers? Door met elkaar samen op te trekken en toepasbare kennis te ontwikkelen. Onze stichting biedt daar begeleiding bij aan voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. Onder andere door het organiseren van CIRCO Tracks. De nadruk ligt daarbij steevast op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Meer info: www.circonl.nl/agenda/track-upcycling-bermgras/.

Materiaal Icoon projecten Overzicht