Leiden wordt vriend van Circulair West

Gemeente Leiden sluit vanaf 1 januari 2023 aan bij Circulair West, een netwerkorganisatie in Noord- en Zuid-Holland

Waarmee de transitie naar een regionale circulaire economie wordt aangejaagd. Op 21 december ondertekenden wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie) en Leon van Ast kwartiermaker Circulair West de Deelnameovereenkomst bij PLNT Leiden, een broedplaats voor innovatief ondernemerschap.

Gemeente Leiden is vanaf 1 januari 2023 voor drie jaar vriend van Circulair West. Hiermee breidt de gemeente haar netwerk op het thema circulaire economie verder uit met een aantal belangrijke regionale partners uit het bedrijfsleven en uit de regiogemeenten. 

Ketensamenwerking
De nadruk ligt op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (semi-) maatschappelijke organisaties die willen innoveren ten dienste van ondernemers. Binnen het netwerk werken partijen samen aan icoonprojecten, ontwikkelen ze toepasbare kennis en bieden ze begeleiding aan voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten.

Yvonne van Delft (Circulaire Economie): “Als vriend van Circulair West versterken we het regionale belang van de circulaire economie. Dat stopt namelijk niet bij de gemeentegrens. We willen graag onze expertise delen in een groter netwerk én leren van anderen. Door regionaal samen te werken kunnen we veel meer ondernemers betrekken bij de transitie. En dat is hard nodig om onze ambitie Leiden Circulair in 2050 te behalen. Ik wil daarom alle bedrijven, instellingen en gemeenten in de Leidse regio van harte uitnodigen zich ook aan te sluiten bij dit netwerk.”

Kennis delen
De gemeente Leiden werkt al een aantal jaar aan de transitie naar een circulaire economie. Met de subsidie Circulair Verwaarden zijn de afgelopen twee jaar 24 organisaties en ondernemers aan de slag gegaan met een circulair initiatief waarbij afval wordt voorkómen, een circulair product wordt ontwikkeld en grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt.

Gemeente Leiden wil projecten in de openbare ruimte circulair maken. Voor de monitoring van bouwprojecten heeft de gemeente de Leidse Ladder ontwikkeld. Dit is een vragenlijst die vanaf het schetsontwerp tot de aanbesteding ingevuld kan worden. De uitslag van de vragenlijst laat zien hoe circulair het project in zijn totaliteit is en welk puntenaantal er per onderdeel is gescoord. Daarnaast is de gemeente Leiden gestart met het ontwikkelen van een vragenlijst voor vastgoed.

Dit najaar is de gemeente gestart met het KOPloperproject, waarbij de gemeente als doel heeft om de hele stad voor herbruikbare bekers te laten kiezen. De gemeente doet dit binnen de eigen gebouwen en zoekt daarnaast nadrukkelijk de samenwerking met diverse partijen in de stad, waaronder de horeca, sport- en studentenverenigingen. Samen wordt daarmee op jaarbasis het gebruik van miljoenen wegwerpbekers bespaard.

Circulaire economie
De gemeente Leiden wil in 2050 100% circulair zijn. Dit willen we, net als heel Nederland, omdat de vraag naar grondstoffen wereldwijd sterk toeneemt en bij het ontginnen, produceren, transporteren en verwerken veel CO2-uitstoot vrijkomt. Om te voorkomen dat de eindige voorraad aan grondstoffen uitgeput raakt en om onze CO2-uitstoot te verlagen, moeten we ons huidige economische systeem kritisch bekijken. Hiervoor schakelen we om naar een toekomstbestendige circulaire economie. Binnen gemeente Leiden is het thema circulaire economie onderverdeeld in drie subthema’s: circulaire bouw, verwaarden van materiaalstromen en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI).

Nieuws Overzicht