Gebruiksreglement

GEBRUIKSREGLEMENT STICHTING CIRCULAIR WEST

Toepasselijkheid
Dit Gebruiksreglement is van toepassing op de website van de stichting Circulair West, gevestigd en kantoorhoudende te (2182 DM) Hillegom aan de Leidsestraat 201 (hierna: ‘Circulair West’). Elk bezoek aan de website van Circulair West is onderworpen aan dit Gebruiksreglement. Door uw bezoek aan de website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van dit gebruiksreglement (hierna: ‘het Gebruiksreglement’). Circulair West kan dit Gebruiksreglement te allen tijde wijzigen, en het gewijzigde Gebruiksreglement is geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig het Gebruiksreglement te controleren.

Informatie en aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die Circulair West aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze website aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Circulair West garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar is. Circulair West behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de website te optimaliseren of aan te passen. Circulair West sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De toegang tot en het gebruik van onze website
U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

1.     
Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Circulair West, in ruime zin, of van de opgenomen tekstuele toelichting op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waarvan de (intellectuele eigendoms)rechten toebehoren aan SDG Nederland;

2.
Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites hinderen;

3.
Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites;

4.
De beveiliging van onze websites niet ontwijken of hinderen;

5.
Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;

6.
Voor (delen van) de websites waarvoor een inlog nodig is, de regels naleven met betrekking tot gebruik op basis van de deelnemersovereenkomst.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Circulair West deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Circulair West enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Circulair West is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website van Circulair West berusten uitsluitend bij Circulair West en haar licentiegever of bij de Verenigde Naties en/of SDG Nederland. Circulair West behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de website voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Circulair West en/of SDG Nederland is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) website geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld. Bezoekers mogen wel kopieën maken van de inhoud van onze website voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de aangeboden informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de Circulair West in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van de stichting Circulair West en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze stichting.

Registreren als deelnemer / Inlogaccount aanmaken
Door u te registreren als deelnemer van Circulair West kunt u een inlogaccount voor onze website aanmaken. Daarbij gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

1.     
Correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij onze registratie procedure, en

2.
Deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren in uw eigen inlog omgeving.

U ontvangt na uw registratie als deelnemer van Circulair West een bevestigingsmail van ons. Daar kunnen maximaal 7 werkdagen overheen gaan. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn vervolgens strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden.

Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om Circulair West hier per direct van op de hoogte te stellen. Circulair West heeft te allen tijde het recht uw deelname te weigeren, of uw inlog account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van Circulair West in strijd handelt met dit Gebruiksreglement.

Het plaatsen van content
Indien u een eigen inlog account heeft op onze website wordt u de mogelijkheid geboden om content te plaatsen voor uzelf en andere deelnemers van Circulair West. Deze bevind zich in het afgeschermde gedeelte van de website. Circulair West sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart de Circulair West voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die daarmee verband houden. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt Circulair West zich het recht voor zonder verdere uitleg content aan te passen te schrappen of deze in het uiterste geval zelf volledig te verwijderen.

Door plaatsing van enige content als deelnemer op onze website geeft u Circulair West een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken, delen of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Privacy en cookies
Het privacystatement en het cookiestatement van de stichting Circulair West zijn van toepassing op ieder gebruik van onze website en maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar het privacystatement te gaan.

Circulair West legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van ons vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u hier teruglezen in het cookiestatement van Circulair West.

Nietigheid
Is of wordt dit Gebruiksreglement gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Dit Gebruiksreglement is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband daarmee ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.