Pioniers van West-Nederland

Circulair West maakt zich sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. Hoewel we net begonnen zijn vertegenwoordigen de activiteiten van de bij ons aangesloten bedrijven nu al een omzet van ruim €750 miljoen euro en meer dan 2.500 werknemers, waarvan zo'n 10% sociale arbeidsparticipatieplaatsen betreft. 

Innoveren ten dienste van de ondernemer
Met elkaar werken we samen aan icoonprojecten, ontwikkelen toepasbare kennis en bieden begeleiding aan voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer.

Elke stap brengt ons verder
Door samen te werken versnellen we de transitie naar een meer circulaire economie. De coronacrisis brengt daarbij extra momentum voor de wil om zaken versneld anders te gaan organiseren. Elke stap van elke deelnemende organisatie brengt ons samen verder.

Quote

Samen bouwen aan een duurzame toekomst door het verder brengen van bedrijven. Doe je mee?

- Leon van Ast, kwartiermaker

JA, IK DOE MEE!

Onze opgaven

Wij hebben een rotsvast geloof in een circulaire samenleving, waarin bedrijven waarde creëren door het organiseren van waardebehoud in kringlopen. Deze missie kent meerdere opgaven. Per opgave werkt een kopgroep van bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland samen om circulair te versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking. Niet te veel praten, maar vooral doen en laten zien hoe we het verschil maken door samen te werken aan icoonprojecten. Zo leren we wat wel en niet werkt en ontstaan nieuwe toekomstbestendige business- en verdienmodellen die we zo snel mogelijk opschalen. De transitie naar een circulaire economie doorlopen we zo stapsgewijs met alle betrokkenen.

Materiaalstromen

Opgave één

Om een circulaire economie te kunnen realiseren is inzicht vereist in de regionale materiaal- en grondstofstromen en de impact die het gebruik heeft op de leefomgeving. Van daaruit worden aanknopingspunten zichtbaar waarlangs materiaalkringlopen (regionaal) gesloten kunnen worden door samen te werken, dwars door bestaande ketens heen. Ook ontstaat hierdoor zicht op kansen om de materiaalstromen te verwaarden door middel van nieuwe verdienmodellen en/of gezonde businesscases. Circulair West richt zich daarom op het verkrijgen van inzicht in de materiaalstromen.

Lees meer

Menselijk gedrag

Opgave twee

We staan er nauwelijks bij stil en gaan er onbewust van uit dat wanneer we mensen voorzien van voldoende feitelijke informatie, ze in staat zijn om de juiste en beste keuze te maken. Leidend is daarbij onze overtuiging dat menselijk gedrag rationeel is en dat onze keuzes aansluiten op onze diepste verlangens en belangen. Dat blijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Met Circulair West richten we ons daarom ook expliciet op het menselijk gedrag. Want het zijn mensen die spullen kopen, diensten gebruiken, of producten hergebruiken, recyclen en weggooien. En mensen handelen niet altijd rationeel (zie achtergrondinformatie).

Lees meer

Mobiliteit

Opgave drie

Nederland heeft zich verplicht aan de doelstelling om ook in de mobiliteitssector per 2030 50 procent minder primaire abiotische grondstoffen te verbruiken (niet-metaal mineralen, metalen en fossiel). De daarvoor benodigde circulaire transformatie vraagt grote veranderingen van alle betrokkenen. Allereerst om de CO2-uitstoot die mobiliteit veroorzaakt te halveren. Inclusief zeevaart en luchtvervoer zorgt mobiliteit momenteel zo’n 29% van alle CO2-uitstoot in Nederland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Een groot deel daarvan (21%) wordt veroorzaakt door wegvervoer, auto’s, bussen, vrachtauto’s, scooters en brommers. 

Lees meer

Circulair bouwen

Opgave vier

Nederland is traditioneel een land van bouwers, maar de bouwsector staat ook voor haar doen voor een erg grote (woning)bouwopgave. Door de woningnood zullen er tot 2030 ongeveer één miljoen woningen gebouwd moeten worden. Dat betekent dat de bouwsector in samenwerking met marktpartijen en de overheid in versnelt tempo extra woningen moet ontwikkelen. Maar ook gelijktijdig uitvoering moet geven aan gerelateerde grond-, weg- en waterbouw activiteiten om de nieuwbouw en ons wegennet bereikbaar te houden en onze openbare ruimte inclusief en klimaatbestendig in te richten. 

Tegelijkertijd is er een grote transformatie en herbestemmingsopgave om onze bestaande gebouwen en openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Zonder een transformatie van de bouwsector zelf wordt de realisatie van deze bouwopgaven onmogelijk. De kabinetsmaatregelen om het stikstofoverschot te beteugelen in combinatie met de afspraken die volgen uit het Klimaatakkoord dwingen de bouwsector om nieuwe wegen in te slaan.

Lees meer