Opgave een: materiaalstromen

Om een circulaire economie te kunnen realiseren is inzicht vereist in de regionale materiaal- en grondstofstromen en de impact die het gebruik heeft op de leefomgeving. Van daaruit worden aanknopingspunten zichtbaar waarlangs materiaalkringlopen (regionaal) gesloten kunnen worden door samen te werken, dwars door bestaande ketens heen. Ook ontstaat hierdoor zicht op kansen om de materiaalstromen te verwaarden door middel van nieuwe verdienmodellen en/of gezonde businesscases. Circulair West richt zich daarom op het verkrijgen van inzicht in de materiaalstromen.

Lees meer

Materiaal_Pionier

Pionier

Lars Bouwman
lbouwman@awgroep.nl

Circulair beton: de nieuwe basis!
Materiaal Icoon projecten

De learnings uit ons vorig jaar opgestarte icoonproject circulair beton zijn samengevat in onze whitepaper ‘Circulair beton; de nieuwe basis’. Daarin worden concrete suggesties en aanbevelingen gedaan voor bedrijven en lokale overheden om samen tot regionale circulaire betonketens als nieuwe basis te komen. Op die manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

Lees meer
Materiaalstromen
Materiaal Icoon projecten

Begin november werd door Circulair West samen met Metabolic het eerste icoonproject afgerond: een materiaalstromenonderzoek met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland. Daarvoor zijn bestaande onderzoeken en databronnen samen- gevoegd, geschaald, geactualiseerd en verrijkt met bottom-up informatie vanuit de oprichtende bedrijven van Circulair West. Bovendien zijn de materiaalstromen voor afval, bouw en sloop, en bio-grondstoffen verder verdiept. Inclusief een Impact analyse van de bijbehorende waardeketens in West-Nederland en hun ingebedde milieu-impacts.

Je kunt het volledige onderzoeksrapport hier downloaden.

Lees meer
Circulair West werkt aan kringloop bouwmaterialen
Materiaal Nieuws

Het minimaliseren van verspilling van waardevolle bouwmaterialen door ze op een slimme manier een tweede kans of leven te geven en zo in de kringloop te houden. Dat is de ambitie van het icoonproject ‘kringloop bouwmaterialen’ van Circulair West. Vanuit de Duin- en Bollenstreek onderzoeken Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Van Rhijn Bouw en AW Groep daarom welke materialen op welke plekken vrijkomen en waar deze weer kunnen worden afgezet of hergebruikt. Met als einddoel een regionale kringloop realiseren voor bouwmaterialen.

Lees meer
Learnings om te komen tot regionaal circulair beton
Materiaal Kennis

Begin november presenteerden wij met onze whitepaper “Circulair beton: de nieuwe basis” de uitkomsten van ons icoonproject circulair beton. Daarmee geven we het startschot om met een grote groep stakeholders, waaronder gemeenten, omgevingsdiensten, beleids- makers, architecten, bouwers, slopers en ontwikkelaars, samen op weg te gaan naar de nieuwe basis met een schonere betonsector en toekomst voor ons allemaal. Op deze manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

De daaruit voortkomende negen learnings om te komen toe regionale circulaire betonketens staan hieronder vermeldt en kunt u ook opgemaakt downloaden. Net als de bijbehorende visualisatie.

Lees meer
MRA Duurzaam: Gedeputeerden Noord- en Zuid-Holland nemen onderzoek materiaalstromen in ontvangst
Materiaal Nieuws

Gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) hebben het startschot gegeven voor de publieke lancering van stichting Circulair West. De stichting gaat bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland circulair helpen versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren in concrete en haalbare projecten ten dienste van de ondernemer. De stichting is opgericht door zes bedrijven die actief zijn in de Duin- en Bollenstreek.

Lees meer
CIRCO Track – Upcycling Bermgras
Materiaal Icoon projecten

Met natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte en natuur valt een wereld te winnen! Maar ondanks een decennium lang aan verkenningen, analyses en vele losse gras-pilots wordt het meeste bermgras nog steeds verwerkt als afval. Dat moet veranderen! Circulair West organiseert daarom vanuit de CIRCO Hub Noord-Holland een CIRCO Track over het upcyclen van bermgras en zet daarbij in op een optimale en duurzame verwaardingsketen voor bermgrassen.

Lees meer
Gedeputeerden Noord- en Zuid-Holland lanceren symbolisch Circulair West
Materiaal Nieuws

Gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) gaven met het in ontvangst nemen van de materiaalstromenanalyse voor West-Nederland uit handen van voorzitter Angeline Kierkels en kwartiermaker Leon van Ast afgelopen dinsdag het symbolische startschot voor de publieke lancering van stichting Circulair West. 

Lees meer
Dataficatie materiaalstromen
Materiaal Kennis

In opdracht van de stichting Circulair West onderzocht Metabolic voor Noord- en Zuid-Holland de materiaalstromen, waarbij de data verder werd verfijnt en verrijkt met de gegevens van de oprichtende bedrijven. Daaruit hebben we geleerd dat er meer dataficatie moet plaatsvinden in de bedrijfsvoering van onze deelnemers om grip te krijgen op alle materiaal- en grondstoffenstromen die onze deelnemers gebruiken.

Lees meer