Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT STICHTING CIRCULAIR WEST

Algemeen
Deze Privacystatement is van toepassing op de website van de stichting Circulair West, gevestigd en kantoorhoudende te (2202 JL) Noordwijk aan de Witte de Withstraat 7a (hierna: ‘Circulair West’).  Dit Privacystatement is opgesteld omdat je bewust of onbewust persoonsgegevens met ons deelt. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens en respecteren het recht op privacy. Daarom dragen we er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacystatement wordt daarom uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Ons privacy beleid is van toepassing op alle (persoons)gegevens die door ons worden verwerkt, voornamelijk via onze site: www.circulairwest.nl

Circulair West houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving. Zijn er vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel deze dan gerust via info@circulairwest.nl.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je deelnemer wilt worden van Circulair West dan kun je dit via het online deelnameformulier aanvragen. We vragen je daarin om persoons- en bedrijfsgevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de aanvraag te kunnen behandelen en daarover met de aanvrager in contact te kunnen treden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en de informatie wordt niet met derden gedeeld. Om je maximaal mee te laten doen met Circulair West wordt de informatie wel intern in onze stichting gedeeld. Datzelfde geldt voor inschrijvingen voor onze nieuwsbrief. Bestuur, kwartiermaker, pioniers, eventuele medewerkers en deelnemers van Circulair West zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

(Persoons)gegevens
Circulair West verzamelt (persoons)gegevens van haar deelnemers en/of geïnteresseerden. Deelnemers kunnen op onze site inloggen en via het persoonlijk account op de website voorkeuren aangeven op welke manier wij met zijn of haar (persoons)gegevens omgaan. Na het inloggen kunnen deelnemers via de pagina ‘persoonlijke instellingen’ dit wijzigen.

Wanneer je ons een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vraag of verzoek te beantwoorden en te verwerken. Deze gegevens worden ook opgeslagen op een beveiligde server.

Daarnaast verbinden we graag onze deelnemers en geïnteresseerden aan elkaar zodat iedereen mee kan doen met Circulair West. Dit doen wij o.a. door het organiseren van bijeenkomsten en het af en toe versturen van een nieuwsbrief. Jouw gegevens kunnen daarvoor gebruikt worden.

Ook informeren wij onze deelnemers graag over bijvoorbeeld het verschijnen van een recente publicaties, leerervaringen of nodigen wij hen uit om deel te nemen aan een icoonproject en/of gerelateerd onderzoek of daarmee samenhangende of losstaande evenementen. Voor het versturen van dergelijke informatie gebruiken we ook gegevens die bij Circulair West bekend zijn.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en niet langer wilt dat wij contact met je opnemen dan kan je je hiervoor afmelden door een mail te sturen naar info@circulairwest.nl. Deelnemers kunnen zich afmelden door in te loggen op het afgeschermde gedeelte van onze website. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder toestemming verstrekken wij (persoons)gegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de deelnemingsovereenkomst die met ons gesloten is. Tenzij we wettelijk verplicht zijn om (persoons)gegevens te verstrekken aan deze derden. Circulair West heeft daarnaast met externe partijen verwerkersovereenkomsten. In een verwerkersovereenkomst regelen wij dat deze zorgvuldig omgaan met de door ons verzamelde (persoons)gegevens. We hebben in dat kader met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst (deze partij is niet operationeel buiten de EU):

AllUnited
Bij dit bedrijf is onze website en voor deelnemers gekoppelde CMS onder- gebracht.

MOL Bedrijf & Financiën
Bij dit bedrijf is de financiële- en deelnemersadministratie ondergebracht.

Beveiliging (persoons)gegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking, net als onze dataverwerkers AllUnited en MOL Bedrijf & Financiën. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gedeelde gegevens en is de toegang tot de (persoons)gegevens met beveiligingsmaatregelen afgeschermd, waaronder de dataopslag op beveiligde servers.

Bewaartermijnen
Wij bewaren (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gebruik van Cookies
De website van Circulair West maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je kunt ons verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar: info@circulairwest.nl. Circulair West zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Circulair West de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Voor een dergelijk verzoek dien je jezelf te identificeren. Indien je wenst dat gegevens verwijderd worden dan zullen wij deze verwijdering ook doorgeven aan onze dataverwerkers AllUnited en MOL Bedrijfs & Financiën. 

Circulair West stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Circulair West de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Circulair West u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Circulair West niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Circulair West u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wijzigingen
Circulair West behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacystatement. Check daarom regelmatig het Privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 november 2020.

Klacht over verwerking van (persoons)gegevens
Wij vernemen het natuurlijk graag als er een klacht is over onze verwerking van (persoons)gegevens. Dat kan door een mail te sturen naar info@circulairwest.nl. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.