Materiaalstromen

Begin november werd door Circulair West samen met Metabolic het eerste icoonproject afgerond: een materiaalstromenonderzoek met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland. Daarvoor zijn bestaande onderzoeken en databronnen samen- gevoegd, geschaald, geactualiseerd en verrijkt met bottom-up informatie vanuit de oprichtende bedrijven van Circulair West. Bovendien zijn de materiaalstromen voor afval, bouw en sloop, en bio-grondstoffen verder verdiept. Inclusief een Impact analyse van de bijbehorende waardeketens in West-Nederland en hun ingebedde milieu-impacts.

Je kunt het volledige onderzoeksrapport hier downloaden.


Extra inzicht in materiaalstromen
Dankzij de specifieke data van onze deelnemers konden de datastromen van Metabolic verder worden verreikt. Daarmee levert dit icoonproject niet alleen een uniek inzicht op in de materiaalstromen van de provincies Noord- en Zuid-Holland maar ook in is data verkregen over specifieke sectoren. Zo is dankzij de databijdrage vanuit de AW Groep voor het eerst zicht ontstaan op het materiaalgebruik in de GWW-sector. Een databeeld hiervan ontbrak nog.

In de GWW-sector (grond-, weg en waterbouw) blijken mooie kansen te liggen voor vervolgprojecten (bijv. d.m.v. het aansluiten van meerdere partijen uit de GWW-sector bij Circulair West om deze data te helpen verder te verfijnen, mede dankzij data uitwisseling).

Aanvullend was er weinig kennis over de vrijkomende grondstoffen vanuit groenonderhoud (bos- en boombeheer en beheer openbare ruimte). De data van Hoek, voornamelijk afkomstig uit het beheer van de openbare ruimte, bleek een mooie aanvulling te geven op de al bekende bio-grondstofstromen in beide provinciën. Vooral ook omdat organische reststromen als een van de meest interessante stromen uit de analyse van Metabolic naar voren is gekomen.

Handelingsperspectief
Het onderzoek biedt daarmee een compleet materiaalstromenoverzicht voor West-Nederland; weliswaar hoogover, maar het toont orde groottes aan en laat zien waar verfijning (icoonprojecten) nodig zijn en kansen ontstaan. Dit totaalplaatje draagt bij aan het identificeren van de kansen voor een circulaire economie in West-Nederland en daarmee aan een handelingsperspectief.

Op basis van deze eerste inzichten zijn de oprichtende bedrijven van Circulair West dan ook om tafel gaan zitten om de eerste acties te bespreken die hierop kunnen volgen. Gezamenlijk werken wij met hen toe naar een lijst met initiële icoonprojecten om samen op te innoveren en pionieren. Hierbij willen we onze circulaire eindbestemming, een duurzame werk- en leefomgeving gebaseerd op toekomstbestendige verdienmodellen, helder voor ogen houden.

Bedrijven winnen daar de concurrentieslag door producten juist zo lang mogelijk te gebruiken en deze aan het einde van hun levenscyclus weer zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken of recyclen.  We zullen deze reis met onze deelnemers vanuit vier initiële hoofdopgaven gaan maken. Deze opgaven vormen het fundament waarop onze toekomstige icoonprojecten vormgegeven zullen worden en gaan zorgen voor een circulaire versnelling. De vier opgaven zijn: materiaalstromen verfijnenmenselijk gedragmobiliteit en circulair bouwen.
Materiaal Icoon projecten Overzicht